Your Headingrere

Meie põhimõtted

Tartu linna giidide Hea tava on koostatud juhindudes Eesti giidide eetikakoodeksist. Eesti ja Tartu väärilise ning lojaalse esindajana austab giid kõiki külalisi, kujundades seeläbi oma maa head mainet ja edendades Eesti kui turismisihtkoha atraktiivsust. Tartu linna giid juhindub oma tegevuses järgmistest väärtustest ja nendega seonduvatest käitumisviisidest:

Usaldusväärsus
 • Tartu linna giid on viisakas, korrektse välimusega, avatud ja sõbraliku hoiakuga.
 • Giidi usaldusväärsust väljendab eelkõige kehtiv atesteerimis- ja/või kutsetunnistus.
 • Giid juhib tähelepanu turismivaldkonna usaldusväärsust kahjustavale tegevusele või tegevusetusele.
 • Giid on lojaalne töö tellijale ja hoidub tema maine kahjustamisest või talle usaldatud info vääriti kasutamisest.
Asjatundlikkus
 • Giid osaleb vähemalt 15 akadeemilise tunni ulatuses ühes kalendriaastas turismi-, ajaloo-, klienditeeninduse-, keele- jm täiendkoolitustel, kursustel ja/või seminaridel.
 • Giid on kursis oma tööpiirkonnas toimuvaga, samuti põhiliste arengutega Eestis ja maailmas.
 • Giid valmistab end esinemiseks hästi ette: tutvub programmi ja ajakavaga, on aegsasti kokkulepitud kohas, kannab nimesilti ja programmile ning heale tavale vastavat riietust.
 • Tutvustades külalistele koha vaatamisväärsusi, palub giid turistidelt austavat ja hoolivat suhtumist nii kohalikku elanikkonda, loodusesse kui ka kultuuripärandisse. Samuti kannab giid hoolt selle eest, et tundlikumat lähenemist eeldavate objektide puhul, nagu memoriaalid, lahingu- ja matmispaigad, pühamud jms, käitub turismigrupp vastavalt eetilistele tõekspidamistele ja kohalikele tavadele. Giid tunnetab ja arvestab rühma eripära ja ootusi. Ta suhtub turistidesse lugupidavalt ja suudab vajadusel end kehtestada, süvenedes rahulikult tekkinud probleemi põhjusesse.
 • Giid annab infot edasi mitmekülgselt ja objektiivselt, välistades eelarvamused ja propaganda ning eristades turisti jaoks arusaadavalt faktid arvamustest, legendidest ja rahvapärimusest.
 • Giidi sõnavara on mitmekülgne, ta väljendab end soravalt.
 • Teematuuride giidi väljendusoskus on ilmekas ja ta suudab oma marsruudi teemat anda edasi huvitavalt ja mitmest vaatenurgast.
Seaduskuulekus
 • Giid järgib üldtunnustatud ühiskonna norme ja tavasid ning kaitseb oma kutse au ja väärikust.
 • Giid on kursis giidi kutset puudutavate rahvusvaheliste, riigi ja kohaliku tasandi õigusaktidega ning tellijaga sõlmitud lepingu tingimustega.
Erapooletus
 • Giid suudab jääda rahulikuks ja professionaalseks igas olukorras.
 • Giid kohtleb kõiki sihtgruppe võrdselt ja õiglaselt.
 • Giid hoidub avaldamast isiklikku arvamust tundlikel teemadel, nagu poliitika, usk, rassiline või rahvuslik kuuluvus jms, mis võivad tekitada vastuolusid või arusaamatusi.
 • Giid ei sõlmi omakasupüüdlikke lepinguid külastatavate objektide ja/ või äriettevõtetega, mis võivad seada kahtluse alla tema sõltumatuse tööülesannete täitmisel.
Koostöövalmidus
 • Giid töötab lugupidavalt ja arvestavalt kõigi koostööpartneritega (tellijad, turismiasjalised, omavalitsused jne) ning eeldab austavat suhtumist ka nendelt.
 • Giid suhtub austavalt oma kolleegidesse ja soovitab tellijatel kasutada atesteeritud giide.
 • Giidid jagavad omavahel vajalikku infot ja materjale, toetavad algajate giidide arengut ning tegutsevad ühiselt giidikutse edendamise nimel.