Your Headingrere

Põhikiri

I. Üldsätted
 • Tartu Giidide Ühing (edaspidi ühing) on kasumit mittetaotlev iseseisev omaalgatuslik giidide ühiskondlik ühendus.
 • Ühing on mittetulundusühing asukohaga Tartu linnas.
 • Ühing esindab ja kaitseb ühingu liikmete tööalaseid õigusi ja huve.
II. Tegevuse eesmärgid
 • Ühingu eesmärk on giidide organisatsiooniline ühendamine, oma liikmete tööalaste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine, erialaste teadmiste ja oskuste täiendamine ja arendamine.
 • Ühing loob sidemeid ja korraldab erialast koostööd teiste erialaliitude ja ühingutega ning kohaliku omavalitsusega.
III. Tegevuse põhivormid

Oma eesmärkide saavutamiseks ühing muuhulgas:

 • abistab liikmeid tegevuses, annab nõu ja metoodilist abi;
 • koordineerib oma liikmete koostööd;
 • levitab informatsiooni oma tegevuse kohta;
 • korraldab oma tegevusega seotud erinevaid üritusi ning koolitusi, samuti koostab ja vahendab metoodilist materjali;
 • arendab oma põhieesmärkidega seonduvat majandustegevust;
 • määrab stipendiume;
 • osaleb giidide atesteerimisel.
IV. Ühingu liikmed
 • Ühingu liikmeks võib olla ühingu eesmärke toetav füüsilisest isikust giid. Lisaks liikmetele võivad ühingul olla toetaja- ja auliikmed, kes ei ole ühingu liikmed mittetulundusühingute seaduse mõttes. Liikmeks ja toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus, auliikmeks nimetamise otsustab üldkoosolek.
 • Ühingu liiget, kes ei täida põhikirja või tegutseb muul viisil ühingu eesmärkide vastu, võidakse üldkoosoleku (2/3 häältest) otsusega ühingust välja arvata. Kui liige ei ole tasunud ühingu liikmemaksu vähemalt 2 aastat järjest, võib tema väljaarvamise ühingust otsustada juhatus.
 • Ühingu liikmel on õigus:
 • osaleda ühingu üritustel;
 • valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
 • ühingu abile oma kutsealaste probleemide lahendamisel;
 • olla informeeritud ühingu tööst, tutvuda ühingu asjaajamisega;
 • astuda ühingust välja (kirjaliku avaldusega).
 • 4.    Ühingu liikmed on kohustatud:
 • järgima ühingu põhikirja, täitma üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
 • tasuma liikmemaksu;
 • järgima kutse-eetika nõudeid ja hoidma ametiau.
V. Juhtimine
 • Ühingu kõrgeim organ on ühingu üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik ühingu liikmed. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas, erakorralised kutsutakse kokku juhatuse, revisjonikomisjoni või 1/10 liikmete nõudmisel.
 • Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse ühingu liikmetele vähemalt üks nädal enne üldkoosoleku toimumist.
 • Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud 1/3 ühingu liikmetest. Juhul kui üldkoosolekul ei osale nõutav arv liikmeid, kutsutakse uus üldkoosolek kokku poole tunni pärast ning see on otsustusvõimeline olenemata kohalolevate ja esindatud liikmete arvust. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole üldkoosolekul osalenud või esindatud ühingu liikmetest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirjas muudatuste ja täienduste tegemiseks, liikmete ühingust väljaarvamiseks, ühingu reorganiseerimiseks ning tegevuse lõpetamiseks on vajalik 2/3 kohal olevate liikmete nõusolek. Ülejäänud küsimustes langetatakse otsus hääletamisega, kusjuures vastu võetava otsuse poolt peab olema üle poole kohalolevatest või esindatud liikmetest.
 • Üldkoosolek:
 • teeb muudatusi ja täiendusi ühingu põhikirjas;
 • valib kaheks aastaks juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed;
 • määrab kindlaks liikmemaksu suuruse;
 • kuulab ära ja kinnitab majandusaasta aruande ning muu aruandluse;
 • nimetab ühingu auliikmeid;
 • otsustab ühingu reorganiseerimise ja tegevuse lõpetamise küsimused;
 • täidab muid seaduse või põhikirjaga talle pandud ülesandeid.
 • 5.    Ühingu tegevust juhib kolme- kuni viieliikmeline juhatus, mille koosseisu valib kaheks aastaks ühingu üldkoosolek. Juhatuse liikmed valivad endi seast ühingu esimehe.
 • 6.    Juhatus langetab otsuseid kõigis ühingu tegevuse küsimustes (kaasa arvatud varaliste vahendite käsutamine ja stipendiumide määramine), välja arvatud üldkoosoleku pädevusse kuuluv. Õigus esindada ühingut on ühingu esimehel üksinda või kahel juhatuse liikmel koos.
 • 7.    Juhatus tuleb kokku vähemalt 4 korda aastas. Erakorraliselt koguneb juhatus esimehe kutsel või 1/3 juhatuse liikmete taotlusel. Juhatuse otsusega võib ühingu raames moodustada sektsioone, toimkondi, komisjone.
 • 8.    Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsuse korral otsustab esimehe hääl. Selliste küsimuste otsustamisel, millised põhjustavad juhatuse liikmel huvide konflikti tulenevalt tema majanduslikest huvidest varalise osaluse tõttu turismialases ettevõtluses, nimetatud isik ei hääleta.
VI. Ühingu vara
 • Ühingu vara tekib:
 • sisseastumis- ja liikmemaksudest;
 • varalistest annetustest ja eraldistest;
 • tulust, mida võidakse saada ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest, tasuliste loengute korraldamisest või muude ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste organiseerimisest;
 • muust tulust.
 • 2.    Ühingu liikmel ei ole õigust ühingu varale, ühingul ei ole õigust ühingu liikme varale. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
 • 3.    Kontrolli ühingu finantsmajandusliku tegevuse üle teostab kaheliikmeline revisjonikomisjon.
VII. Ühingu tegevuse lõpetamine
 • Ühing lõpetab tegevuse, kui üldkoosolek langetab 2/3 häälteenamusega sellekohase otsuse või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
 • Ühingu likvideerimine toimub seadusega ettenähtud korras.
 • Pärast võlausaldajate kõigi nõudmiste rahuldamist järele jäänud vara ei jaotata liikmete vahel, vaid jaotatakse üldkoosoleku otsusel üldkasulikuks otstarbeks või antakse üle ühingu õigusjärglasele, kes nimetatakse üldkoosoleku poolt sarnaste eesmärkidega tulu mitte taotlevate organisatsioonide seast.

Põhikiri on vastu võetud Tartu Giidide Ühingu üldkoosolekul 29. aprillil 2008. a ja viimati muudetud 21. juunil 2021.